dev

Hướng dẫn lên đơn shopee lên hệ thống

Code thêm mục lên đơn trên menu trong themes : header.php

<?php if ($this->Owner || $this->Admin) {?>
                      <li id="products_count_stock">
                                  <a class="submenu" href="<?= admin_url('sales/sale_by_shopee_xls'); ?>">
                        <i class="fa fa-plus-circle"></i>
                        <span class="text"> Up file shopee</span>
                                  </a>
                      </li>
                   
                  <?php } ?>

Trong database :

ALTER TABLE `sma_product_variants` ADD `code_bienthe` VARCHAR(30) NULL COMMENT 'code biến thể sản phẩm ' AFTER `quantity`;

Trong phần controller file Sales.php :

public function sale_by_shopee_xls() {
   $this->load->helper('security');
   $this->form_validation->set_rules('userfile', lang("upload_file"), 'xss_clean');
   $this->form_validation->set_message('is_natural_no_zero', lang("no_zero_required"));

   if (isset($_FILES["userfile"])) {
     $giaovan = $this->input->post('giaonhan');
     $warehouse_id = $this->input->post('warehouse');
     $biller_id = $this->input->post('biller');
     $biller_details = $this->site->getCompanyByID($biller_id);
     $biller = $biller_details->name != '-' ? $biller_details->name : $biller_details->company;
     $sale_status = 'completed';
     $payment_status = 'pending';

     $this->load->library('upload');
     $config['upload_path'] = $this->digital_upload_path;
     $config['max_size'] = $this->allowed_file_size;
     $config['allowed_types'] = 'csv|xls|xlsx';
     $config['overwrite'] = true;
     $this->upload->initialize($config);
     if (!$this->upload->do_upload()) {
       echo $this->upload->display_errors();
       ;
       die;
       $error = $this->upload->display_errors();

       $this->session->set_flashdata('error', $error);
       admin_redirect("products/upfileshopee");
     }
     $phpExcel = new PHPExcel;
     $xlsx = $this->upload->file_name;
     $objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load($this->digital_upload_path . $xlsx);
     //$sheetData = $objPHPExcel->getActiveSheet()->toArray(null,true,true,true);
     $sheet = $objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);
     $Totalrow = $sheet->getHighestRow();
     //Lấy ra tên cột cuối cùng
     $LastColumn = $sheet->getHighestColumn();
     //Chuyển đổi tên cột đó về vị trí thứ, VD: C là 3,D là 4
     $TotalCol = PHPExcel_Cell::columnIndexFromString($LastColumn);
     //Tạo mảng chứa dữ liệu
     $data = [];
     //Tiến hành lặp qua từng ô dữ liệu
     //----Lặp dòng, Vì dòng đầu là tiêu đề cột nên chúng ta sẽ lặp giá trị từ dòng 2
     for ($i = 2; $i <= $Totalrow; $i++) {
       //----Lặp cột
       for ($j = 0; $j < $TotalCol; $j++) {
         // Tiến hành lấy giá trị của từng ô đổ vào mảng
         $data[$i - 2][$j] = $sheet->getCellByColumnAndRow($j, $i)->getValue();
         ;
       }
     }
     $arrResult = $data;
     #xóa file xls;
     unlink($this->digital_upload_path . $xlsx);
     $array_id_donhang = array();
     $array_infocoban_donhang = array();
     //Hiển thị mảng dữ liệu
     
     foreach ($arrResult as $key => $value) {
       if (!in_array($value[0], $array_id_donhang) && $value[5] != '') {

         $array_id_donhang[] = $value[0];
         $array_infocoban_donhang[] = $value;
         //$array_infocoban_donhang[] = array('tongtien'=>$value[27],'id_donhang'=>$value[0],'name'=>$value[47],'phone'=> $value[48],'tinh'=>$value[49],'quan'=>$value[50],'diachi'=>$value[52]);
       }
     }
     
     for ($i = 0; $i < count($array_infocoban_donhang); $i++) {
       $ma_don_hang = $array_infocoban_donhang[$i][0];
       if ($ma_don_hang != '' AND $this->sales_model->getSalebyReference_no($array_infocoban_donhang[$i][0]) != TRUE) {
         $id_vanchuyen = $array_infocoban_donhang[$i][5];
         // lấy thông tin khách hàng
         $sdt_kh = $array_infocoban_donhang[$i][48];
         $companies_data = $this->companies_model->getCustomerSuggestions($sdt_kh);
         
         // nếu có số điện thoại 
         if ($companies_data) {
           $customer_id = $companies_data[0]->id;
           $customer_name = $array_infocoban_donhang[$i][47];
         } else {
           // nếu không có số điện thoại 
           $tinh_kh= $array_infocoban_donhang[$i][49];
           if ($tinh_kh == 'TP. Hồ Chí Minh') {
             $tinh_kh = 'Hồ Chí Minh';
           }
           $ten_kh = $array_infocoban_donhang[$i][47];
           $dia_chi =$array_infocoban_donhang[$i][52];
           $khu_vuc = $array_infocoban_donhang[$i][50];
           $data_user_insert = array('group_id' => 3, 'group_name' => 'customer', 'customer_group_id' => 6,
             'customer_group_name' => 'Khách thường', 'name' => $ten_kh,
             'address' => $dia_chi, 'city' => $tinh_kh,
             'state' => $khu_vuc, 'phone' => $array_infocoban_donhang[$i][48],
             'cf1' => 'shoppee',
           );
           $customer_id = $this->companies_model->addCompany($data_user_insert);
           $customer_name = $array_infocoban_donhang[$i][47];
         }
         // lấy thông tin sản phẩm 
         unset($products);
         $id_donhang = $array_infocoban_donhang[$i][0];
         
         for ($j = 0; $j < count($arrResult); $j++) {
           if ($id_donhang == $arrResult[$j][0]) {
             $code_sp = $arrResult[$j][13];
             $code_bienthe_sp = $arrResult[$j][18];
             $product_details = $this->sales_model->getProductByCode($code_sp);
             // nếu có biến thể ;
             if ($code_bienthe_sp != '')
             {
               
               $item_option = $this->sales_model->getProductVariantByCodebienthe($code_bienthe_sp, $product_details->id);
             
             }
             // nếu không có biến thể 
             else{
               $item_option->id = null;
             }
             
               
               $item_id = $product_details->id;
               $item_type = $product_details->type;
               $item_code = $product_details->code;
               $item_name = $product_details->name;
               //echo $arrResult[$j][24];
               // cột giá ưu đãi
               $item_net_price = $this->sma->formatDecimal($arrResult[$j][24]);
               //echo $arrResult[$j][25];
               $item_quantity = (int) $arrResult[$j][25];

               $unit = $this->site->getUnitByID($product_details->unit);
               $subtotal = $item_quantity * $item_net_price;
               $product = array(
                 'product_id' => $product_details->id,
                 'product_code' => $item_code,
                 'product_name' => $item_name,
                 'product_type' => $item_type,
                 'option_id' => $item_option->id,
                 'net_unit_price' => $item_net_price,
                 'unit_price' => $item_net_price,
                 'quantity' => (int) $item_quantity,
                 'product_unit_id' => $product_details->unit,
                 'product_unit_code' => $unit->code,
                 'unit_quantity' => $item_quantity,
                 'subtotal' => $subtotal,
                 'warehouse_id' => $warehouse_id,
                 'unit_price' => $item_net_price,
                 'real_unit_price' => $item_net_price,
               );
               $products[] = $product;	
           }
         }
         $total = $array_infocoban_donhang[$i][27];
         // số tiền giảm đơn hàng là số tiền phí dịch vụ cho shopee
         $order_discount = $array_infocoban_donhang[$i][43];
         // shipping sẽ là phí giao dịch 
         $shipping = $array_infocoban_donhang[$i][44];

         
         
         $total_discount = $this->sma->formatDecimal(($order_discount + $product_discount), 2);
         $grand_total = $this->sma->formatDecimal(($total - $order_discount - $shipping), 2);
         $data = array('date' => $date,
           'reference_no' => $id_donhang,
           'customer_id' => $customer_id,
           'customer' => $customer_name,
           'biller_id' => $biller_id,
           'biller' => $biller,
           'warehouse_id' => $warehouse_id,
           'total' => $total,
           
           'total_discount' => $total_discount,
           'order_discount' => $order_discount,
           'product_discount' => $product_discount,
           'shipping' => $this->sma->formatDecimal($shipping),
           'grand_total' => $grand_total,
           'total_items' => $total_items,
           'sale_status' => $sale_status,
           'payment_status' => $payment_status,
           'payment_term' => $payment_term,
           'due_date' => $due_date,
           'paid' => 0,
           'id_vanchuyen' => $id_vanchuyen,
           'note' => $array_infocoban_donhang[$i][4],
           'source' => 'shoppee',
           'created_by' => $this->session->userdata('user_id'),
         );
         if ($this->Settings->indian_gst) {
           $data['cgst'] = $total_cgst;
           $data['sgst'] = $total_sgst;
           $data['igst'] = $total_igst;
         }

         if ($payment_status == 'paid') {

           $payment = array(
             'date' => $date,
             'reference_no' => $this->site->getReference('pay'),
             'amount' => $grand_total,
             'paid_by' => 'cash',
             'cheque_no' => '',
             'cc_no' => '',
             'cc_holder' => '',
             'cc_month' => '',
             'cc_year' => '',
             'cc_type' => '',
             'created_by' => $this->session->userdata('user_id'),
             'note' => lang('auto_added_for_sale_by_csv') . ' (' . lang('sale_reference_no') . ' ' . $reference . ')',
             'type' => 'received',
           );
         } else {
           $payment = array();
         }
         
         $sale_id = $this->sales_model->addSale($data, $products, $payment,$customer_id);
         
         
         
         if ($sale_id < 1) {
           echo $sale_id;
           var_dump($data);
           die;
         }
         $dlDetails = array(
           'date' => $date,
           'sale_id' => $sale_id,
           'do_reference_no' => $id_vanchuyen,
           //'do_reference_no' =>$id_vanchuyen,
           'sale_reference_no' => $id_donhang,
           'customer' => $customer_name,
           'address' => $array_infocoban_donhang[$i][52] . '<br/> Điện thoại : ' . $array_infocoban_donhang[$i][48],
           // chỉnh sửa nếu bận sau thuê người 
           'status' => $giaovan,
           'delivered_by' => 'GHTK',
           'received_by' => '',
           'note' => $array_infocoban_donhang[$i][4],
           'created_by' => $this->session->userdata('user_id'),
         );
         $id_deli = $this->sales_model->addDelivery($dlDetails);
         
         
         
         
         
       }
     }
   } 
   if ($this->form_validation->run() == true) {
     $this->session->set_userdata('remove_slls', 1);
     $this->session->set_flashdata('message', 'Tổng số đơn hàng thêm vào là ' . count($array_id_donhang) . '.Bạn kiểm tra lại nhé');
     admin_redirect("sales");
     
   } else {
     $data['error'] = (validation_errors() ? validation_errors() : $this->session->flashdata('error'));
     $this->data['warehouses'] = $this->site->getAllWarehouses();
     $this->data['tax_rates'] = $this->site->getAllTaxRates();
     $this->data['billers'] = $this->site->getAllCompanies('biller');
     $this->data['slnumber'] = $this->site->getReference('so');

     $bc = array(array('link' => base_url(), 'page' => lang('home')), array('link' => admin_url('sales'), 'page' => lang('sales')), array('link' => '#', 'page' => lang('Thêm file xls từ shopee ')));
     $meta = array('page_title' => lang('add_sale_by_csv'), 'bc' => $bc);
     $this->page_construct('sales/sale_by_shopee_xls', $meta, $this->data);
   }
 }

Ở phần model Sales viết thêm hàm getProductVariantByCodebienthe

public function getProductVariantByCodebienthe($code_bienthe_sp, $product_id) {
      $q = $this->db->get_where('product_variants', array('code_bienthe' => $code_bienthe_sp, 'product_id' => $product_id), 1);
      if ($q->num_rows() > 0) {
        return $q->row();
      }
      return FALSE;
    }

Còn ở compani_model chỉnh sửa function getCustomerSuggestions 1 chút do đầu số 84 ở bên shopee :

public function addCompany($data = array())
  {
    $str = substr($data ["phone"], 0, 2);
    if ($str == '84')
      {
        $data ["phone"] = 'hien123'.$data ["phone"];
        $data ["phone"] = str_replace('hien12384', '0', $data ["phone"]);
      }
    if ($this->db->insert('companies', $data)) {
      $cid = $this->db->insert_id();
      return $cid;
    }
    return false;
  }

Còn ở file views : sale_by_shopee_xls.php

<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); ?>
<?php

header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');

?>
<script type="text/javascript">
  var count = 1, an = 1, product_variant = 0, DT = <?= $Settings->default_tax_rate ?>,
    product_tax = 0, invoice_tax = 0, total_discount = 0, total = 0,
    tax_rates = <?php echo json_encode($tax_rates); ?>;
  //var audio_success = new Audio('<?=$assets?>sounds/sound2.mp3');
  //var audio_error = new Audio('<?=$assets?>sounds/sound3.mp3');
  $(document).ready(function () {
    
    <?php if ($Owner || $Admin) { ?>
    if (!localStorage.getItem('sldate')) {
      $("#sldate").datetimepicker({
        format: site.dateFormats.js_ldate,
        fontAwesome: true,
        language: 'sma',
        weekStart: 1,
        todayBtn: 1,
        autoclose: 1,
        todayHighlight: 1,
        startView: 2,
        forceParse: 0
      }).datetimepicker('update', new Date());
    }
    $(document).on('change', '#sldate', function (e) {
      localStorage.setItem('sldate', $(this).val());
    });
    if (sldate = localStorage.getItem('sldate')) {
      $('#sldate').val(sldate);
    }
    $(document).on('change', '#slbiller', function (e) {
      localStorage.setItem('slbiller', $(this).val());
    });
    if (slbiller = localStorage.getItem('slbiller')) {
      $('#slbiller').val(slbiller);
    }
    <?php } ?>
    if (!localStorage.getItem('slref')) {
      localStorage.setItem('slref', '<?=$slnumber?>');
    }

  });
</script>


<div class="box">
  <div class="box-header">
    <h2 class="blue"><i class="fa-fw fa fa-plus"></i><?= lang('add_sale'); ?></h2>
  </div>
  <div class="box-content">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">

        <p class="introtext"><?php echo lang('enter_info'); ?></p>
        <?php
        $attrib = array('data-toggle' => 'validator', 'role' => 'form');
        echo admin_form_open_multipart("sales/sale_by_shopee_xls", $attrib);

        ?>
        <div class="row">
          <div class="col-lg-12">
            <?php if ($Owner || $Admin) { ?>
              <div class="col-md-4">
                <div class="form-group">
                  <?= lang("date", "sldate"); ?>
                  <?php echo form_input('date', (isset($_POST['date']) ? $_POST['date'] : ""), 'class="form-control input-tip datetime" id="sldate" required="required"'); ?>
                </div>
              </div>
            <?php } ?>
            
            <?php if (!$Settings->restrict_user || $Owner || $Admin) { ?>
              <div class="col-md-4">
                <div class="form-group">
                  <?= lang("biller", "slbiller"); ?>
                  <?php
                  $bl[""] = "";
                  foreach ($billers as $biller) {
                    $bl[$biller->id] = $biller->company != '-' ? $biller->company : $biller->name;
                  }
                  echo form_dropdown('biller', $bl, (isset($_POST['biller']) ? $_POST['biller'] : $Settings->default_biller), 'id="slbiller" data-placeholder="' . $this->lang->line("select") . ' ' . $this->lang->line("biller") . '" required="required" class="form-control input-tip select" style="width:100%;"');
                  ?>
                </div>
              </div>
            <?php } else {
              $biller_input = array(
                'type' => 'hidden',
                'name' => 'biller',
                'id' => 'slbiller',
                'value' => $this->session->userdata('biller_id'),
              );
              
              echo form_input($biller_input);
            } ?>


                  <?php if (!$Settings->restrict_user || $Owner || $Admin) { ?>
                    <div class="col-md-4">
                      <div class="form-group">
                        <?= lang("warehouse", "slwarehouse"); ?>
                        <?php
                        $wh[''] = '';
                        foreach ($warehouses as $warehouse) {
                          $wh[$warehouse->id] = $warehouse->name;
                        }
                        echo form_dropdown('warehouse', $wh, (isset($_POST['warehouse']) ? $_POST['warehouse'] : $Settings->default_warehouse), 'id="slwarehouse" class="form-control input-tip select" data-placeholder="' . $this->lang->line("select") . ' ' . $this->lang->line("warehouse") . '" required="required" style="width:100%;" ');
                        ?>
                      </div>
                    </div>
                  <?php } else {
                    $warehouse_input = array(
                      'type' => 'hidden',
                      'name' => 'warehouse',
                      'id' => 'slwarehouse',
                      'value' => $this->session->userdata('warehouse_id'),
                    );

                    echo form_input($warehouse_input);
                  } ?>
            
            <div class="col-md-6">
              <div class="form-group">
                <h2>File shopee</h2>
                <input type="file" data-browse-label="<?= lang('browse'); ?>" name="userfile" required="required"
                    data-show-upload="false" data-show-preview="false" class="form-control file">
              </div>
            </div>
            
            <div class="clearfix"></div>

            <?php if ($Settings->tax2) { ?>
              <div class="col-md-4">
                <div class="form-group">
                  <?= lang("order_tax", "sltax2"); ?>
                  <?php
                  $tr[""] = "";
                  foreach ($tax_rates as $tax) {
                    $tr[$tax->id] = $tax->name;
                  }
                  echo form_dropdown('order_tax', $tr, (isset($_POST['order_tax']) ? $_POST['order_tax'] : $Settings->default_tax_rate2), 'id="sltax2" data-placeholder="' . $this->lang->line("select") . ' ' . $this->lang->line("order_tax") . '" class="form-control input-tip select" style="width:100%;"');
                  ?>
                </div>
              </div>
            <?php } ?>

               
            <div class="col-md-6">      
                <div class="form-group">
                  <label class="control-label" for="customer_group">Trạng thái giao vận</label>
                              <select class="form-control m-bot15 select2" name="giaonhan" >
                                  
                                  <option value="packing">Đóng hàng</option>
                                  <option value="delivering">Đang giao</option>
                                  <option value="delivered">Đã nhận</option>
                       </select>
                </div>    
            </div>
            
            <div class="clearfix"></div>

            <div id="payments" style="display: none;">
              <div class="col-md-12">
                <div class="well well-sm well_1">
                  <div class="col-md-12">
                    <div class="row">
                      <div class="col-md-4">
                        <div class="form-group">
                          <?= lang("payment_reference_no", "payment_reference_no"); ?>
                          <?= form_input('payment_reference_no', (isset($_POST['payment_reference_no']) ? $_POST['payment_reference_no'] : $payment_ref), 'class="form-control tip" id="payment_reference_no" required="required"'); ?>
                        </div>
                      </div>
                      <div class="col-sm-4">
                        <div class="payment">
                          <div class="form-group ngc">
                            <?= lang("amount", "amount_1"); ?>
                            <input name="amount-paid" type="text" id="amount_1"
                                class="pa form-control kb-pad amount"/>
                          </div>
                          <div class="form-group gc" style="display: none;">
                            <?= lang("gift_card_no", "gift_card_no"); ?>
                            <input name="gift_card_no" type="text" id="gift_card_no"
                                class="pa form-control kb-pad"/>

                            <div id="gc_details"></div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                      <div class="col-sm-4">
                        <div class="form-group">
                          <?= lang("paying_by", "paid_by_1"); ?>
                          <select name="paid_by" id="paid_by_1" class="form-control paid_by">
                            <?= $this->sma->paid_opts(); ?>
                          </select>
                        </div>
                      </div>

                    </div>
                    <div class="clearfix"></div>
                    <div class="pcc_1" style="display:none;">
                      <div class="row">
                        <div class="col-md-4">
                          <div class="form-group">
                            <input name="pcc_no" type="text" id="pcc_no_1"
                                class="form-control" placeholder="<?= lang('cc_no') ?>"/>
                          </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-4">
                          <div class="form-group">
                            <input name="pcc_holder" type="text" id="pcc_holder_1"
                                class="form-control"
                                placeholder="<?= lang('cc_holder') ?>"/>
                          </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-4">
                          <div class="form-group">
                            <select name="pcc_type" id="pcc_type_1"
                                class="form-control pcc_type"
                                placeholder="<?= lang('card_type') ?>">
                              <option value="Visa"><?= lang("Visa"); ?></option>
                              <option
                                value="MasterCard"><?= lang("MasterCard"); ?></option>
                              <option value="Amex"><?= lang("Amex"); ?></option>
                              <option value="Discover"><?= lang("Discover"); ?></option>
                            </select>
                            <!-- <input type="text" id="pcc_type_1" class="form-control" placeholder="<?= lang('card_type') ?>" />-->
                          </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-4">
                          <div class="form-group">
                            <input name="pcc_month" type="text" id="pcc_month_1"
                                class="form-control" placeholder="<?= lang('month') ?>"/>
                          </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-4">
                          <div class="form-group">

                            <input name="pcc_year" type="text" id="pcc_year_1"
                                class="form-control" placeholder="<?= lang('year') ?>"/>
                          </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-4">
                          <div class="form-group">

                            <input name="pcc_ccv" type="text" id="pcc_cvv2_1"
                                class="form-control" placeholder="<?= lang('cvv2') ?>"/>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="pcheque_1" style="display:none;">
                      <div class="form-group"><?= lang("cheque_no", "cheque_no_1"); ?>
                        <input name="cheque_no" type="text" id="cheque_no_1"
                            class="form-control cheque_no"/>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <?= lang('payment_note', 'payment_note_1'); ?>
                      <textarea name="payment_note" id="payment_note_1"
                           class="pa form-control kb-text payment_note"></textarea>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="clearfix"></div>
                </div>
              </div>
            </div>

            <input type="hidden" name="total_items" value="" id="total_items" required="required"/>

            
            <div class="col-md-12">
              <div
                class="fprom-group"><?php echo form_submit('add_sale', $this->lang->line("submit"), 'id="add_sale" class="btn btn-primary" style="padding: 6px 15px; margin:15px 0;"'); ?>
                <button type="button" class="btn btn-danger" id="reset"><?= lang('reset') ?></div>
            </div>
          </div>
        </div>

        <?php echo form_close(); ?>

      </div>

    </div>
  </div>
</div>

<script type="text/javascript">
  
  $(document).ready(function () {
    var $customer = $('#slcustomer');
  $customer.change(function (e) {
    localStorage.setItem('slcustomer', $(this).val());
    //$('#slcustomer_id').val($(this).val());
  });
  if (slcustomer = localStorage.getItem('slcustomer')) {
    $customer.val(slcustomer).select2({
      minimumInputLength: 1,
      data: [],
      initSelection: function (element, callback) {
        $.ajax({
          type: "get", async: false,
          url: site.base_url+"customers/getCustomer/" + $(element).val(),
          dataType: "json",
          success: function (data) {
            callback(data[0]);
          }
        });
      },
      ajax: {
        url: site.base_url + "customers/suggestions",
        dataType: 'json',
        quietMillis: 15,
        data: function (term, page) {
          return {
            term: term,
            limit: 10
          };
        },
        results: function (data, page) {
          if (data.results != null) {
            return {results: data.results};
          } else {
            return {results: [{id: '', text: 'No Match Found'}]};
          }
        }
      }
    });
    if (count > 1) {
      $customer.select2("readonly", true);
      $customer.val(slcustomer);
      $('#slwarehouse').select2("readonly", true);
      //$('#slcustomer_id').val(slcustomer);
    }
  } else {
    nsCustomer();
  }
  
// Order level shipping and discount localStorage 
if (sldiscount = localStorage.getItem('sldiscount')) {
  $('#sldiscount').val(sldiscount);
}
$('#sltax2').change(function (e) {
  localStorage.setItem('sltax2', $(this).val());
});
if (sltax2 = localStorage.getItem('sltax2')) {
  $('#sltax2').select2("val", sltax2);
}
$('#slsale_status').change(function (e) {
  localStorage.setItem('slsale_status', $(this).val());
});
if (slsale_status = localStorage.getItem('slsale_status')) {
  $('#slsale_status').select2("val", slsale_status);
}


var old_payment_term;
$('#slpayment_term').focus(function () {
  old_payment_term = $(this).val();
}).change(function (e) {
  var new_payment_term = $(this).val() ? parseFloat($(this).val()) : 0;
  if (!is_numeric($(this).val())) {
    $(this).val(old_payment_term);
    bootbox.alert('Unexpected value provided!');
    return;
  } else {
    localStorage.setItem('slpayment_term', new_payment_term);
    $('#slpayment_term').val(new_payment_term);
  }
});
if (slpayment_term = localStorage.getItem('slpayment_term')) {
  $('#slpayment_term').val(slpayment_term);
}

var old_shipping;
$('#slshipping').focus(function () {
  old_shipping = $(this).val();
}).change(function () {
  if (!is_numeric($(this).val())) {
    $(this).val(old_shipping);
    bootbox.alert('Unexpected value provided!');
    return;
  } else {
    shipping = $(this).val() ? parseFloat($(this).val()) : '0';
  }
  localStorage.setItem('slshipping', shipping);
  var gtotal = ((total + product_tax + invoice_tax) - total_discount) + shipping;
  $('#gtotal').text(formatMoney(gtotal));
});
if (slshipping = localStorage.getItem('slshipping')) {
  shipping = parseFloat(slshipping);
  $('#slshipping').val(shipping);
} else {
  shipping = 0;
}

$('#slref').change(function (e) {
  localStorage.setItem('slref', $(this).val());
});
if (slref = localStorage.getItem('slref')) {
  $('#slref').val(slref);
}

$('#slwarehouse').change(function (e) {
  localStorage.setItem('slwarehouse', $(this).val());
});
if (slwarehouse = localStorage.getItem('slwarehouse')) {
  $('#slwarehouse').select2("val", slwarehouse);
}

    // prevent default action usln enter
$('body').bind('keypress', function (e) {
  if (e.keyCode == 13) {
    e.preventDefault();
    return false;
  }
});

// Order tax calcuation 
if (site.settings.tax2 != 0) {
  $('#sltax2').change(function () {
    localStorage.setItem('sltax2', $(this).val());
    loadItems();
    return;
  });
}

// Order discount calcuation 
var old_sldiscount;
$('#sldiscount').focus(function () {
  old_sldiscount = $(this).val();
}).change(function () {
  var new_discount = $(this).val() ? $(this).val() : '0';
  if (is_valid_discount(new_discount)) {
    localStorage.removeItem('sldiscount');
    localStorage.setItem('sldiscount', new_discount);
    loadItems();
    return;
  } else {
    $(this).val(old_sldiscount);
    bootbox.alert('Unexpected value provided!');
    return;
  }

});

//$(document).on('change', '#slnote', function (e) {
    // $('#slnote').redactor('destroy');
    // $('#slnote').redactor({
    //   buttons: ['formatting', '|', 'alignleft', 'aligncenter', 'alignright', 'justify', '|', 'bold', 'italic', 'underline', '|', 'unorderedlist', 'orderedlist', '|', 'link', '|', 'html'],
    //   formattingTags: ['p', 'pre', 'h3', 'h4'],
    //   minHeight: 100,
    //   changeCallback: function (e) {
    //     var v = this.get();
    //     localStorage.setItem('slnote', v);
    //   }
    // });
    // if (slnote = localStorage.getItem('slnote')) {
    //   $('#slnote').redactor('set', slnote);
    // }
    // $('#slinnote').redactor('destroy');
    // $('#slinnote').redactor({
    //   buttons: ['formatting', '|', 'alignleft', 'aligncenter', 'alignright', 'justify', '|', 'bold', 'italic', 'underline', '|', 'unorderedlist', 'orderedlist', '|', 'link', '|', 'html'],
    //   formattingTags: ['p', 'pre', 'h3', 'h4'],
    //   minHeight: 100,
    //   changeCallback: function (e) {
    //     var v = this.get();
    //     localStorage.setItem('slinnote', v);
    //   }
    // });
    // if (slinnote = localStorage.getItem('slinnote')) {
    //   $('#slinnote').redactor('set', slinnote);
    // }

  });

function nsCustomer() {
  $('#slcustomer').select2({
    minimumInputLength: 1,
    ajax: {
      url: site.base_url + "customers/suggestions",
      dataType: 'json',
      quietMillis: 15,
      data: function (term, page) {
        return {
          term: term,
          limit: 10
        };
      },
      results: function (data, page) {
        if (data.results != null) {
          return {results: data.results};
        } else {
          return {results: [{id: '', text: 'No Match Found'}]};
        }
      }
    }
  });
}
</script>

Vậy là xong giờ đến video up file

 

About the author

anhhien