Kế thừa trong odoo

0
382

Kế thừa trong odoo cho ta các biện pháp can thiện sâu hơn vào hệ thống odoo như là thêm các trường cơ sở

Mục đích : Thêm 1 trường tên là mã vận chuyển vào trong sale

Các bước làm

thêm ở models :

from odoo import api,fields,models
class Sale_Mavc(models.Model):
  _inherit = 'sale.order'
  mavc = fields.Char(string='Mã vận chuyển ',required = False)

Thêm ở views/inherit 2 file form_mavc.xml và  index_mavc.xml

File form_mavc.xml :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <data>

    <!-- Inherit Form View to Modify it -->
    <record id="app1_inheritvc_form" model="ir.ui.view">
      <field name="name">app1.inherit.sale.order</field>
      <field name="model">sale.order</field>
      <field name="inherit_id" ref="sale.view_order_form"/>
      <field name="arch" type="xml">
        <field name="partner_id" position="after">
            <field name="mavc"/>
          </field>
      </field>
    </record>

  </data>
</odoo>

File index_mavc.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <data>
    <!-- Inherit Form View to Modify it -->
    <record id="app1_mavc" model="ir.ui.view">
      <field name="name">app1.inheritvc_index</field>
      <field name="model">sale.order</field>
      <field name="inherit_id" ref="sale.view_quotation_tree_with_onboarding"/>

      <field name="arch" type="xml">
        <field name="partner_id" position="after">
            <field name="mavc"/>
          </field>
      </field>
    </record>


  </data>
</odoo>

Ở bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn  custom search cách search theo mã vận chuyển