Lập trình Odoo

Kế thừa trong odoo

Written by anhhien

Kế thừa trong odoo cho ta các biện pháp can thiện sâu hơn vào hệ thống odoo như là thêm các trường cơ sở

Mục đích : Thêm 1 trường tên là mã vận chuyển vào trong sale

Các bước làm

thêm ở models :

from odoo import api,fields,models
class Sale_Mavc(models.Model):
  _inherit = 'sale.order'
  mavc = fields.Char(string='Mã vận chuyển ',required = False)

Thêm ở views/inherit 2 file form_mavc.xml và  index_mavc.xml

File form_mavc.xml :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <data>

    <!-- Inherit Form View to Modify it -->
    <record id="app1_inheritvc_form" model="ir.ui.view">
      <field name="name">app1.inherit.sale.order</field>
      <field name="model">sale.order</field>
      <field name="inherit_id" ref="sale.view_order_form"/>
      <field name="arch" type="xml">
        <field name="partner_id" position="after">
            <field name="mavc"/>
          </field>
      </field>
    </record>

  </data>
</odoo>

File index_mavc.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <data>
    <!-- Inherit Form View to Modify it -->
    <record id="app1_mavc" model="ir.ui.view">
      <field name="name">app1.inheritvc_index</field>
      <field name="model">sale.order</field>
      <field name="inherit_id" ref="sale.view_quotation_tree_with_onboarding"/>

      <field name="arch" type="xml">
        <field name="partner_id" position="after">
            <field name="mavc"/>
          </field>
      </field>
    </record>


  </data>
</odoo>

Ở bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn  custom search cách search theo mã vận chuyển

 

About the author

anhhien

Leave a Comment