Cài đặt bằng composer elastic Search với dòng vào file composer.json

Vì mình dùng elasticsearch bản 6.3 nên dùng lệnh trên nếu bạn dùng bản thập hơn thì để 2.0.0 nhé

Tiếp theo bạn thêm file common\config\main-local.php phần components

Tạo file common\models\Elastic.php

File controller :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *