Mongodb

Kết nối mongodb từ xa

Chào các bạn nay mình xin giới thiệu đến các bạn các kết nối mongodb từ server .

Bước 1 mở cổng 27017 cho server

iptables -A INPUT -p tcp --dport 27017 -j ACCEPT
service iptables restart

Bước 2 tạo database mới với lệnh

use mydb

Tạo user mới để truy cập vào mydb

db.createUser({
    user: 'hien',
    pwd: 'hien@123',
    roles: [{ role: 'readWrite', db:'mydb'}]
})

Bước 3 vào trong vi /etc/mongod.conf chỉnh dòng lệnh để mở quyền truy cập server và enabled bảo mật:

net:
  port: 27017
  bindIp: 0.0.0.0  # Listen to local interface only, comment to listen on all interfaces.


security:
  authorization: 'enabled'

Restart server

service mongod restart

Video hướng dẫn

Vậy là đã xong rồi các bạn

 

 

About the author

anhhien

Leave a Comment