Lập trình Odoo Vps

Kết nối PostgreSQL trên server với navicat

Lý do cần kết nối :để xem cấu trúc dữ liệu của các bảng .Thứ 2 nữa là mặc định postgresql chỉ kết nối localhost vậy làm sao chúng ta có thể connect và đọc dữ liệu nếu cài trên vps .Dưới đây là cách để xem dữ liệu postgresql trên server 1 cách đơn giản bằng cách connect đến với navicat bằng các bước như sau :

Bước 1 : Truy cập vào trong vps rồi chỉnh sửa 2 file trong postgresql là file :

File 1 :

root@vultr:~# vi /etc/postgresql/9.5/main/postgresql.conf

Thay chỗ

#listen_addresses = 'localhost'

Thành

listen_addresses = '*'

File 2:

root@vultr:~# vi /etc/postgresql/9.5/main/pg_hba.conf

Thay chỗ

# IPv4 local connections:
host  all       all       127.0.0.1/0     md5

Thành

# IPv4 local connections:
host  all       all       0.0.0.0/0     md5

* Các bạn lưu ý : chỗ 9.5 chính là version của postgresql có thể khác nếu bạn dùng version khác

Bước 2 :

Chúng ta đi mở cổng 5432 cho kết nối với bên ngoài

root@vultr:~# ufw allow 5432/tcp 
root@vultr:~# ufw enable

Ok rồi giờ đến lúc thay đổi pass mặc định của postgres

root@vultr:~# sudo su postgres 
postgres@vultr:/root$ psql 
postgres=# \password postgres
postgres=# \q

Đoạn password postgres là đoạn chúng ta điền pass vào .Ok giờ reset postgres là ok

root@vultr:~# /etc/init.d/postgresql restart

Sau đó chúng ta vào navicat và thực hiện kết nối là ok .

Cám ơn các bạn đã đọc .Xem video chi tiết ở

https://www.youtube.com/watch?v=hm3WCkBGFyM&feature=youtu.be

About the author

anhhien

Leave a Comment