Lập trình Odoo

Kiểm tra các trường dữ liệu các fields trong odoo constrains in odoo

Việc kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào là 1 việc quan trọng trong việc nhập liệu

#hàm check thông tin nhận
  @api.constrains('price')
  def check_price(self):
    for rec in self:
      if (rec.price <10000):
        raise ValidationError("Giá nhỏ quá")

 

About the author

anhhien

Leave a Comment