Lập trình Odoo

Lập trình app odoo cơ bản : Tạo app các việc cần làm

Ta sẽ lập trình odoo theo mô hình MVC giống như các farmwork trong php:

 1. Model : xây dựng các phương thức xử lý đến database
 2. Views : Xử lý các views liên quan đến hiển thị người dùng
 3. Controller : Xử lý các thuật toán logic cho app

Các thành phần module của Odoo như sau :

 • data : chứa xml data
 • model : định nghĩa các model của module ví dụ như tạo bảng
 • controllers : chứa các controllers
 • static/ : gồm web assets, được tách thành css/, js/, img/, lib/, …

Ngoài ra còn có các thành phần sau (tùy chọn):

 • wizard : xử lý các transient models ,kiểu như chuyển đổi giữa các views : ví dụ như nhập email sau đó đến nhập password thì trường nhập email sẽ được lưu trữ tạm thời ở đây
 • report : chứa các thành phần báo cáo như excel hay pdf
 • tests/ :  Python/YML tests, tất nhiên là cho việc unit testing

Dưới đây là case cơ bản :

addons/<my_module_name>/
|-- __init__.py
|-- __manifest__.py
|-- controllers/
|  |-- __init__.py
|  |-- <inherited_module_name>.py
|  `-- main.py
|-- data/
|  |-- <main_model>_data.xml
|  `-- <inherited_main_model>_demo.xml
|-- models/
|  |-- __init__.py
|  |-- <main_model>.py
|  `-- <inherited_main_model>.py
|-- report/
|  |-- __init__.py
|  |-- <main_stat_report_model>.py
|  |-- <main_stat_report_model>_views.xml
|  |-- <main_print_report>_reports.xml
|  `-- <main_print_report>_templates.xml
|-- security/
|  |-- ir.model.access.csv
|  `-- <main_model>_security.xml
|-- static/
|  |-- img/
|  |  |-- my_little_kitten.png
|  |  `-- troll.jpg
|  |-- lib/
|  |  `-- external_lib/
|  `-- src/
|    |-- js/
|    |  `-- <my_module_name>.js
|    |-- css/
|    |  `-- <my_module_name>.css
|    |-- less/
|    |  `-- <my_module_name>.less
|    `-- xml/
|      `-- <my_module_name>.xml
|-- views/
|  |-- <main_model>_templates.xml
|  |-- <main_model>_views.xml
|  |-- <inherited_main_model>_templates.xml
|  `-- <inherited_main_model>_views.xml
`-- wizard/
  |-- <main_transient_A>.py
  |-- <main_transient_A>_views.xml
  |-- <main_transient_B>.py
  `-- <main_transient_B>_views.xml
Tài liệu tham khảo : https://dammecode.wordpress.com/2018/07/28/odoo/

About the author

anhhien

Leave a Comment