Cấu hình subdomain nginx cho odoo

Cài đặt nginx cho server  : sudo apt-get install nginx Sau đó vào thư mục : /etc/nginx/sites-enabled tạo file odoo.hbsprogram.com.conf upstream odoo { server 127.0.0.1:8069; } upstream odoo-chat { server 127.0.0.1:8072; } server { server_name odoo.hbsprogram.com; return 301 http://odoo.hbsprogram.com$request_uri; } server { listen 80; server_name odoo.hbsprogram.com; access_log /var/log/nginx/odoo.access.log; error_log /var/log/nginx/odoo.error.log; […]

cài đặt odoo

Bước 1 : Update các gói phần mềm phiên bản cuối nhất : sudo apt update && sudo apt upgrade Bước 2 :Cài đặt Git , Pip , Node.js và các công cụ cần thiết để xây dựng các phụ thuộc Odoo: sudo apt install git python3-pip build-essential wget python3-dev […]

Tự động hoàn thành code cho odoo 12 trên pycharm

Auto complete giúp bạn hoàn thành nhanh hơn đoạn code trong chương trình Các cài đặt : Download file setting về tại đây  Các bạn nên config file odoo.conf đường dẫn các ứng dụng mình code : addons_path = C:\Odoo12\Odoo 12.0\server\odoo\addons,C:\Odoo12\Odoo 12.0\server\addons để upload ứng dụng lên 1 thư mục […]