Xin chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cách lấy 10 sản phaamr được bán gần đây nhất cho khách hàng

Trong sale_model :

public function getAllSaleByCompanyID($id)
 {
  
  $this->db->select('sales.date,sale_items.product_name ,sale_items.quantity,sale_items.product_unit_code,product_variants.name')
   ->join('sale_items','sales.id = sale_items.sale_id','left')
   ->join('product_variants','sale_items.option_id = product_variants.id','left')
   ->order_by('sales.date', 'DESC')
   ->where('sales.customer_id',$id);
   
  $q = $this->db->get('sales',10);
   if ($q->num_rows() > 0) {
      foreach (($q->result()) as $row) {
        $data[] = $row;
      }
      return $data;
    }
  
 }

Trong controller : Customers

Ở function function __construct()

$this->load->admin_model('sales_model');

Ở trong function view

$data_sale = $this->sales_model->getAllSaleByCompanyID($id);
  $this->data['data_sale'] = $data_sale;

Trong view : customers file view.php

<?php if ($data_sale) { ?>
					<h2>Lịch sử mua hàng</h2>
					<table class="table table-striped table-bordered" style="margin-bottom:0;">
						<thead>
							<tr>
								<td>Ngày mua</td>
								<td>Sản phẩm</td>
								<td>Số lượng</td>
							</tr>
						 </thead>
						<tbody>
							<?php
							foreach ($data_sale as $row){
							
							?>
							<tr>
								<td><?= $row->date; ?></td>
								<td><?= $row->product_name; ?>(<?= $row->name;?>)</strong></td>
								<td><?= $row->quantity; ?></strong></td>
							</tr>
						<?php
							}
						?>
						</tbody>
					</table>
				<?php 		
				}
				?>