Lấy 10 sản phẩm bán cho khách hàng gần nhất

Xin chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cách lấy 10 sản phaamr được bán gần đây nhất cho khách hàng

Trong sale_model :

public function getAllSaleByCompanyID($id)
 {
  
  $this->db->select('sales.date,sale_items.product_name ,sale_items.quantity,sale_items.product_unit_code,product_variants.name')
   ->join('sale_items','sales.id = sale_items.sale_id','left')
   ->join('product_variants','sale_items.option_id = product_variants.id','left')
   ->order_by('sales.date', 'DESC')
   ->where('sales.customer_id',$id);
   
  $q = $this->db->get('sales',10);
   if ($q->num_rows() > 0) {
      foreach (($q->result()) as $row) {
        $data[] = $row;
      }
      return $data;
    }
  
 }

Trong controller : Customers

Ở function function __construct()

$this->load->admin_model('sales_model');

Ở trong function view

$data_sale = $this->sales_model->getAllSaleByCompanyID($id);
  $this->data['data_sale'] = $data_sale;

Trong view : customers file view.php

<?php if ($data_sale) { ?>
					<h2>Lịch sử mua hàng</h2>
					<table class="table table-striped table-bordered" style="margin-bottom:0;">
						<thead>
							<tr>
								<td>Ngày mua</td>
								<td>Sản phẩm</td>
								<td>Số lượng</td>
							</tr>
						 </thead>
						<tbody>
							<?php
							foreach ($data_sale as $row){
							
							?>
							<tr>
								<td><?= $row->date; ?></td>
								<td><?= $row->product_name; ?>(<?= $row->name;?>)</strong></td>
								<td><?= $row->quantity; ?></strong></td>
							</tr>
						<?php
							}
						?>
						</tbody>
					</table>
				<?php 		
				}
				?>

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*