dev

Lấy dữ liệu bán hàng theo mã sản phẩm

Khi nhập hàng bạn cần căn cứ vào dữ liệu bán hàng trong 1 tuần trước,2 tuần trước ,3 tuần trước 1 tháng trước .Với tầm 100 mẫu để xử lý bằng excel hay cần kho kiểm đếm sẽ rất lâu

Ở đây mình đã xử lý thông qua đoạn code

Ở trong themes phần header.php

</li>
                   <?php if ($this->Owner || $this->Admin) {?>
                    <li id="products_count_stock">
                                <a class="submenu" href="<?= admin_url('products/order'); ?>">
                      <i class="fa fa-plus-circle"></i>
                      <span class="text">Dữ liệu bán hàng </span>
                                </a>
                    </li>
                             
                  <?php } ?>

để gọi Url đến mục order chỉ dành cho admin và quản trị

Ở phần controllers File Products.php

function order()
  {
    if ($this->Owner || $this->Admin) {
        $list_product = $this->products_model->getAllProducts();
        $soluongmacannhap = 0;
        $sotiencanchuanbi= 0;
        
        foreach ($list_product as $key => $value) {
          // trường hợp có biến thể 
          $options = $this->products_model->getProductOptionsWithWH($value->id);
          $variants = $this->products_model->getProductOptions($value->id);
          $bienthe ='';
          
          if ($variants)
          {
            
            foreach ($options as $option) {
                $soluongtoithieucannhap = 0;
                
                $soluong_hangcon = round($option->wh_qty);
                
                $bienthe = $option->name;
                $sale1tuan = $this->products_model->getSalesItemsbyId_variants($option->id,'week',$option->warehouse_id);
                $sale2tuan = $this->products_model->getSalesItemsbyId_variants($option->id,'2tuan',$option->warehouse_id);
                $sale3tuan = $this->products_model->getSalesItemsbyId_variants($option->id,'3tuan',$option->warehouse_id);
                $sale1thang = $this->products_model->getSalesItemsbyId_variants($option->id,'1thang',$option->warehouse_id);
              if ($soluong_hangcon == 0)
                {
                  $soluongtoithieucannhap = $sale2tuan -$soluong_hangcon;
                  $sotiencanchuanbi += $value->cost * $soluongtoithieucannhap;
                  $note = 0;
                  $soluongmacannhap +=1;
                }
              elseif($soluong_hangcon >= $sale3tuan)
                {
                  $note = 3;
                }
              elseif($soluong_hangcon >= $sale2tuan)
                {
                  $note = 2;
                }
              elseif($soluong_hangcon >= $sale1tuan){
                $soluongtoithieucannhap = $sale2tuan -$soluong_hangcon;
                $sotiencanchuanbi += $value->cost * $soluongtoithieucannhap;
                $soluongmacannhap +=1;
                $note = 1;
              }
              else{
                $soluongtoithieucannhap = $sale2tuan -$soluong_hangcon;
                $sotiencanchuanbi += $value->cost * $soluongtoithieucannhap;
                $soluongmacannhap +=1;
                $note = 0;
              }
              $data_product = array('id'=>$value->id,
                'name'=>$value->name,
                'name_bienthe'=>$bienthe,
                
                'image'=>$value->image,
                'code'=>$value->code,
                'quantity'=>$option->quantity,
                'cost'=>$value->cost,
                'sale1tuan'=>$sale1tuan,
                'sale2tuan'=>$sale2tuan,
                'sale3tuan'=>$sale3tuan,
                'sale1thang'=>$sale1thang,
                'sotiencanchuanbi'=>$value->cost * $soluongtoithieucannhap,
                'soluongtoithieucannhap' => $soluongtoithieucannhap,
                'note'=>$note,
                 );
              $data[]= $data_product;
                }
          }
          else{
            //$this->data['variants'] = $this->products_model->getProductOptions($id);
            $soluongtoithieucannhap = 0;
            $soluong_hangcon = round($value->quantity);
            $sale1tuan = $this->products_model->getSalesbyId($value->id,'week',$warehouse->id);
            $sale2tuan = $this->products_model->getSalesbyId($value->id,'2tuan',$warehouse->id);
            $sale3tuan = $this->products_model->getSalesbyId($value->id,'3tuan',$warehouse->id);
            $sale1thang = $this->products_model->getSalesbyId($value->id,'month',$warehouse->id);
            //var_dump($value);die;
            //echo $soluong_hangcon;
            //echo $sale1tuan;
            //echo '<br/>';
            //note = 0 nhập hàng 1 bán trong 1 tuần 2 bán trogn 2 tuần
            if ($soluong_hangcon == 0)
              {
                $soluongtoithieucannhap = $sale2tuan -$soluong_hangcon;
                $sotiencanchuanbi += $value->cost * $soluongtoithieucannhap;
                $note = 0;
                $soluongmacannhap +=1;
              }
            elseif($soluong_hangcon >= $sale3tuan)
              {
                $note = 3;
              }
            elseif($soluong_hangcon >= $sale2tuan)
              {
                $note = 2;
              }
            elseif($soluong_hangcon >= $sale1tuan){
              $soluongtoithieucannhap = $sale2tuan -$soluong_hangcon;
              $sotiencanchuanbi += $value->cost * $soluongtoithieucannhap;
              $soluongmacannhap +=1;
              $note = 1;
            }
            else{
              $soluongtoithieucannhap = $sale2tuan -$soluong_hangcon;
              $sotiencanchuanbi += $value->cost * $soluongtoithieucannhap;
              $soluongmacannhap +=1;
              $note = 0;
            }
            $data_product = array('id'=>$value->id,
              'name'=>$value->name,
              'name_bienthe'=>$bienthe,
              'image'=>$value->image,
              'code'=>$value->code,
              'quantity'=>$value->quantity,
              'cost'=>$value->cost,
              'sale1tuan'=>$sale1tuan,
              'sale2tuan'=>$sale2tuan,
              'sale3tuan'=>$sale3tuan,
              'sale1thang'=>$sale1thang,
              'sotiencanchuanbi'=>$value->cost * $soluongtoithieucannhap,
              'soluongtoithieucannhap' => $soluongtoithieucannhap,
              'note'=>$note,
               );
            $data[]= $data_product;
          }
       }
      $this->data['soluongmacannhap']= $soluongmacannhap;
      $this->data['sotiencanchuanbi']=$sotiencanchuanbi;
      $this->data['data']= $data;
      
      $this->load->admin_model('db_model');
      $this->data['bs'] = $this->db_model->getBestSeller();
      $lmsdate = date('Y-m-d', strtotime('-2 week')) . ' 00:00:00';
      $lmedate = date('Y-m-d', strtotime('now')) . ' 23:59:59';
      $this->data['lmbs'] = $this->db_model->getBestSeller($lmsdate, $lmedate);
      
      $this->data['badseller'] = $this->db_model->getBadSeller($lmsdate, $lmedate,40);
      
      $meta = array('page_title' => 'Nhập hàng', 'bc' => $bc);
      $this->page_construct('products/nhap', $meta, $this->data);
    }
    else{
      echo 'Bạn không có quyền truy cập vào phần này';
    }
  }
  

Ở phần view : file nhap.php

<div class="box">
  <div class="box-header">
    <h2 class="blue"><i class="fa-fw fa fa-plus"></i>Tổng hợp bán hàng theo mã sản phẩm </h2>
    
    
  </div>
  
  <div class="box-content">
     <div class="col-lg-12 well">
      <div class="col-lg-6 ">
        <h2 class="red">Có <?= $soluongmacannhap?> mã cần nhập</h2>
      </div>
      <div class="col-lg-6">
        <h2 class="red">Số tiền tối thiểu cần nhập <?= $this->sma->formatMoney($sotiencanchuanbi) ?></h2>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      
      <div class="group-tabs">
        <!-- Nav tabs -->
        <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
         <li role="presentation" class="active"><a href="#home" aria-controls="home" role="tab" data-toggle="tab">Danh sách bán hàng</a></li>
         <li role="presentation"><a href="#profile" aria-controls="profile" role="tab" data-toggle="tab">Danh sách cần nhập hàng </a></li>
         <li role="presentation"><a href="#messages" aria-controls="messages" role="tab" data-toggle="tab">Sản phẩm bán chạy trong 2 tuần</a></li>
         <li role="presentation"><a href="#settings" aria-controls="settings" role="tab" data-toggle="tab">Sản phẩm tồn cần đẩy </a></li>
        </ul>

        <!-- Tab panes -->
        <div class="tab-content">
          <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="home">
            <table class="table table-striped table-bordered">
               <thead>
                <tr>
                 <th scope="col">STT</th>
                 <th scope="col">Mã sản phẩm</th>
                 <th scope="col">Ảnh</th>
                 <th scope="col">Tên sản phẩm </th>
                 <th scope="col">Biến thể</th>
                 <th scope="col">Số lượng hiện có</th>
                 <th scope="col">Bán 1 tuần</th>
                 <th scope="col">Bán 2 tuần</th>
                 <th scope="col">Bán 3 tuần</th>
                 <th scope="col">Bán 1 tháng</th>
                 
                 <th scope="col">Note</th>
                </tr>
               </thead>
               <tbody>
                 <?php foreach ($data as $key=>$value) { ?>
                   <?php if($value['note'] <= 1){
                       echo '<tr style="color: red;">';
                     }
                     elseif($value['note'] <= 2)
                         echo '<tr style="color: #0044cc;">';
                     else {echo '<tr>';}
                     ?>
                       <th scope="col"><?= $key ?></th>
                       <th scope="col"><?= $value['code'];?></th>
                       <th scope="col">
                         <div class="text-center">
                           <a href="https://quantri.mohinhlaprap3d.com/assets/uploads/<?= $value['image']?>" data-toggle="lightbox">
                             <img src="https://quantri.mohinhlaprap3d.com/assets/uploads/thumbs/<?= $value['image']?>" alt="" style="width:30px; height:30px;">
                           </a>
                         </div>
                       </th>
                       <th scope="col"><?= $value['name'];?></th>
                       <th scope="col"><?= $value['name_bienthe'];?></th>
                       <th scope="col"><?= round($value['quantity']);?></th>
                       <th scope="col"><?= $value['sale1tuan'];?></th>
                       <th scope="col"><?= $value['sale2tuan'];?></th>
                       <th scope="col"><?= $value['sale3tuan'];?></th>
                       <th scope="col"><?= $value['sale1thang'];?></th>
                       
                       <th scope="col"><?php if ($value['note'] <=1)
                         {
                           echo 'nhập hàng';
                         } 
                         else{
                           echo 'chưa cần nhập';

                         } ?></th>
                   </tr>
                 <?php
                   }
                  ?>
               </tbody>
            </table>
          </div>
          <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="profile">
            <table class="table table-striped table-bordered">
               <thead>
                <tr>
                 <th scope="col">STT</th>
                 <th scope="col">Mã sản phẩm</th>
                 <th scope="col">Ảnh</th>
                 <th scope="col">Tên sản phẩm </th>
                 <th scope="col">Biến thể</th>
                 <th scope="col">Số lượng hiện có</th>
                 <th scope="col">Bán 1 tuần</th>
                 <th scope="col">Bán 2 tuần</th>
                 <th scope="col">Bán 3 tuần</th>
                 <th scope="col">Số lượng tối thiểu trong 2 tuần tới </th>
                 <th scope="col">Giá mua</th></th>
                 <th scope="col">Số tiền dự trù</th>
                </tr>
              </thead>
               <tbody>
                 <?php $i= 1;?>
                 <?php foreach ($data as $key=>$value) { ?>
                   <?php if($value['note'] <= 1){?>
                      <th scope="col"><?= $i ?></th>
                      <th scope="col"><?= $value['code'];?></th>
                      <th scope="col">
                         <div class="text-center">
                           <a href="https://quantri.mohinhlaprap3d.com/assets/uploads/<?= $value['image']?>" data-toggle="lightbox">
                             <img src="https://quantri.mohinhlaprap3d.com/assets/uploads/thumbs/<?= $value['image']?>" alt="" style="width:30px; height:30px;">
                           </a>
                         </div>
                      </th>
                      <th scope="col"><?= $value['name'];?></th>
                      <th scope="col"><?= $value['name_bienthe'];?></th>
                      <th scope="col"><?= round($value['quantity']);?></th>
                      <th scope="col"><?= $value['sale1tuan'];?></th>
                      <th scope="col"><?= $value['sale2tuan'];?></th>
                      <th scope="col"><?= $value['sale3tuan'];?></th>
                      <th scope="col" style="color: red;"><?= $value['soluongtoithieucannhap'];?></th>
                      <th scope="col"><?= $this->sma->formatMoney($value['cost']);?></th>
                      <th scope="col"><?= $this->sma->formatMoney($value['sotiencanchuanbi']);?></th>
                  </tr>
                 <?php
                      $i +=1;
                      }
                     }
                  ?>
               </tbody>
            </table>
          </div>
          <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="messages">
            <table class="table table-striped table-bordered">
              <thead>
                <tr>
                 <th scope="col">STT</th>
                 <th scope="col">Mã sản phẩm</th>
                 <th scope="col">Tên sản phẩm </th>
                 <th scope="col">Biến thể </th>
                <th scope="col">Số lượng bán</th>
                </tr>
               </thead>
               <tbody>
                 
                 <?php foreach ($lmbs as $key=>$value) { ?>
                  <?php
                    if($value->product_code !='SHIP01'){
                  ?>
                  <tr>
                      <th scope="col"><?= $key ?></th>
                      <th scope="col"><?= $value->product_code?></th>
                      <th scope="col"><?= $value->product_name ?></th>
                      <th scope="col"><?= $value->name_bienthe;?></th>
                      <th scope="col"><?= round($value->quantity) ?></th>
                   </tr>
                 <?php
                    }
                 }
                  ?>
               </tbody>
            </table>
              
            
          </div>
          <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="settings">
            <table class="table table-striped table-bordered">
              <thead>
                <tr>
                 <th scope="col">STT</th>
                 <th scope="col">Mã sản phẩm</th>
                 <th scope="col">Tên sản phẩm </th>
                <th scope="col">Số lượng bán</th>
                </tr>
               </thead>
               <tbody>
                 
                 <?php foreach ($badseller as $key=>$value) { ?>
                  <?php
                    if($value->product_code !='SHIP01'){
                  ?>
                  <tr>
                      <th scope="col"><?= $key ?></th>
                      <th scope="col"><?= $value->product_code?></th>
                      <th scope="col"><?= $value->product_name ?></th>
                      <th scope="col"><?= round($value->quantity) ?></th>
                   </tr>
                 <?php
                    }
                 }
                  ?>
               </tbody>
            </table>
          </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
      
      
      <div class="col-lg-12">
        
          
        
        
      </div>  
    </div>
  </div>
</div>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
    $('#table').DataTable( {
      "order": [[ 5, "desc" ]]
    } );
  } );
</script>

 

About the author

anhhien