Logstash

0
263

Download logtash về :https://artifacts.elastic.co/downloads/logstash/logstash-6.7.0.rpm

Sau đó chạy lệnh

sudo rpm -ivh logstash-6.7.0.rpm

Để logstash khởi động và tắt cùng với vps thì bạn thêm vào lệnh sau :

sudo systemctl start logstash.service

Khởi động logstash : service logstash start

Kiểm tra xem logstash chạy chưa : service logstash status