Lập trình Odoo

Menu trong odoo

Tạo menu trong odoo chúng ta cần  làm các bước sau :

Vào __manifest__.py  thêm ở mục data :

'views/menu.xml'

Vào file menu.xml thêm dòng lệnh :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <data>

    <record id="action_app1" model="ir.actions.act_window">
      <field name="name">App 1</field>
      <field name="type">ir.actions.act_window</field>
      <field name="res_model">app1.sanpham</field>
      <field name="view_mode">kanban,form,tree</field>
      <field name="help" type="html">
       <p class="oe_view_nocontent_create">
        <!-- Add Text Here -->
       </p><p>
        <!-- More details about what a user can do with this object will be OK -->
       </p>
      </field>
    </record>
    <!-- This Menu Item will appear in the Upper bar, That's why It needs NO parent or action -->
    <!-- Tạo menu với lệnh odoo_menuitem_root-->
    
    <menuitem id="app1_root" name="App1" sequence="2" action="action_app1" web_icon="app1,static/description/logo.png"/>
    <!-- This Menu Item Must have a parent -->
    <menuitem id="app1_categ" name="Sub1 " parent="app1_root" sequence=""/>

  </data>
</odoo>

Trong đó mục

<menuitem id="app1_root" name="App1" sequence="2" action="action_app1" web_icon="app1,static/description/logo.png"/>

Có mục đích hiện thị app lên menu chính với web icon web_icon=”app1,static/description/logo.png” có chức năng load ảnh hiện ra menu root .Action sẽ trỏ đến menu action tiếp theo 

Lưu ý : Ở odoo 12 thì bạn phải thêm thông tin ở mục security thì app mới hiện : xem thêm ở https://hbsprogram.com/security-trong-odoo/

 

About the author

anhhien

Leave a Comment