hbsprogram.com

thủ thuật wordpress ,vps và mình thích thì mình viết thôi

Chào các bạn nay mình xin giới thiệu các bạn cách mở cổng 3306

Bước 1 : Check CSF Firewall nếu bật thì tắt đi

Bước 2 : Mở cổng trên Iptables như sau :

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 3306 -j ACCEPT

sau đó dùng lệnh iptables -F rồi service iptables start

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *