Cài đặt môi trường mongodb

April 13, 2018 anhhien 0

Các bạn vào trang https://pecl.php.net/package/mongodb/1.4.1/windows download bản phù hợp với mình . Copy file php_mongodb.dll vào thư mục C:\xampp\php\ext .Sau đó vào  C:\xampp\php file php.ini thêm extension=mongo.so extension=php_mongodb.dll […]

Cài đặt mongodb trên centos 7

January 2, 2018 anhhien 0

Hướng dẫn chi tiết cài đặt mongodb trên centos 7 Đầu tiên tạo file  mongodb-org-3.6.repo với dòng lệnh vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.6.repo Add lệnh sau vào file […]