Cài đặt môi trường mongodb

Các bạn vào trang https://pecl.php.net/package/mongodb/1.4.1/windows download bản phù hợp với mình . Copy file php_mongodb.dll vào thư mục C:\xampp\php\ext .Sau đó vào  C:\xampp\php file php.ini thêm extension=mongo.so extension=php_mongodb.dll Restart lại xampp để mongodb hoạt động Download và làm theo video sau

Tạo kết nối mongodb,controller ,Crub với công cụ Gii trong yii2

Bước 1 : Kết nối mongodb với yii2 bằng cách vào file : yiiadvanced\common\config\main-local.php <?php return [ ‘components’ => [ ‘db’ => [ ‘class’ => ‘yii\db\Connection’, ‘dsn’ => ‘mysql:host=localhost;dbname=yii2advanced’, ‘username’ => ‘root’, ‘password’ => ”, ‘charset’ => ‘utf8’, ], ‘mongodb’ => [ ‘class’ => ‘\yii\mongodb\Connection’, ‘dsn’ => ‘mongodb://@localhost:27017/mydb1’, ‘options’ => [ […]

Cài đặt mongodb trên centos 7

Hướng dẫn chi tiết cài đặt mongodb trên centos 7 Đầu tiên tạo file  mongodb-org-3.6.repo với dòng lệnh vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.6.repo Add lệnh sau vào file : [mongodb-org-3.6] name=MongoDB Repository baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/amazon/2013.03/mongodb-org/3.6/x86_64/ gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.6.asc Sau đó chạy lệnh sudo yum install -y mongodb-org để server tự cài đặt mongodb .Sau khi […]