MySQL Replication Master-Slave trên demo trên Mariadb 5.5 ,Cent OS 7

0
350

1 Giới thiệu về MySql Replication

2 Lý do dùng MySql

3 Cấu hình

Chú ý cả 2 server cần cho về 1 múi giờ

Tìm file config.inc.php với lệnh

find / -name config.inc.php

Cấu hình thêm $cfg[‘AllowArbitraryServer’]= true; trong file đó

Sau đó restart mysql : service mysql restart

Sau đó kết nối .Trước khi kết nối vào ping.eu để xem mở cổng 3306 chưa nếu chưa kiểm tra bài
https://hbsprogram.com/mo-cong-3360-cho-mariadb/

Tiếp theo là download database ở bảng chính sang bảng phụ

Giờ kết nối đến database ở server mysql phụ :

Bước 1 : thêm username có quyền truy cập từ xa vào database đó

4 Tài liệu tham khảo

https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-mysql-replication-master-slave-bxjvZYwNkJZ

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/replication.html

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-master-slave-replication-in-mysql

MySQL Replication – Creating a New Master/Slave Topology with or without Virtual Machines

https://viblo.asia/p/huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-co-ban-mysql-replication-JQVkVQgNeyd

https://viblo.asia/p/replication-in-mysql-d6BAMYAnMnjz