Friday, May 29, 2020

Lập trình odoo

Lập trình

Lấy dữ liệu bán hàng theo mã sản phẩm

Khi nhập hàng bạn cần căn cứ vào dữ liệu bán hàng trong 1 tuần...

Lấy hàng theo từng mã sản phẩm có biến thể

Xin chào các bạn .Nếu ai đó đã từng làm kho hoặc đóng hàng sẽ...

Dùng giao hàng tiết kiệm cho hệ thống quản trị

1 SQL Bước đầu ở đây xác định kho hàng còn thiếu trường người quản lý,tỉnh,...

Python

Add Lib Requirements trong python

Bạn muốn cài đặt cái gói thư viện như pynum hoặc pandas  thì cài đặt...

Kiểm tra tốc độ thực thi mã python bằn timeit

import timeit def vonglapfor(i): for i in range(0,i): ...

Class trong python

Đây là demo cơ bản về class trong python mong các bạn xem class toan(): ...