Download extensions để cài đặt trên chorme ở đây

Sau đó làm theo video ở dưới