Security trong odoo

0
434

Security giúp chúng ta bảo mật app cơ bản dự trên model .Ở mức sau hơn ta sẽ sử dụng domain ở phần sau nhé :

'data':[
    'security/user_group.xml',
    'security/ir.model.access.csv',

Nhớ là theo quy tắc ở trên đầu và user_group ở trên model.access.csv nhé

Đầu tiên chúng ta sẽ phải tạo các group người dùng

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<odoo>
  <data>
    <!--Hiện thị trong phần setting người dùng lệnh odoo_security_category-->
    <record id="app1_category" model="ir.module.category">
      <field name="name">App 1 Group</field>
      <field name="sequence" eval="3"/>
    </record>
    <!--nhóm người dùng dùng lệnh odoo_security_group-->
    <record id="app1_groups_user" model="res.groups">
      <field name="name">User</field>
      <field name="category_id" ref="app1_category"/>
      <field name="implied_ids" eval="[(4, ref('base.group_user'))]"/>
    </record>
    <!--Nhóm quản trị-->
    <record id="app1_groups_manager" model="res.groups">
      <field name="name">Manager</field>
      <field name="category_id" ref="app1_category"/>
      <field name="implied_ids" eval="[(4, ref('app1_groups_user'))]"/>
      <field name="users" eval="[(4, ref('base.user_admin')),(4, ref('base.user_root'))]"/>
    </record>

  </data>
</odoo>

Để tạo 2 groups người dùng là user và manager :

<record id="app1_category" model="ir.module.category"> 
   <field name="name">App 1 Group</field> <field name="sequence" eval="3"/> 
</record>

Mục này sẽ hiển thị ở thiết lập giúp admin sử lý phân quyền cho người dùng trong hệ thống

 

Trong đó các mục tiếp theo sẽ chèn thêm các mục người dùng vào hệ thống

<record id="app1_groups_user" model="res.groups">
      <field name="name">User</field>
      <field name="category_id" ref="app1_category"/>
      <field name="implied_ids" eval="[(4, ref('base.group_user'))]"/>
    </record>
    <!--Nhóm quản trị-->
    <record id="app1_groups_manager" model="res.groups">
      <field name="name">Manager</field>
      <field name="category_id" ref="app1_category"/>
      <field name="implied_ids" eval="[(4, ref('app1_groups_user'))]"/>
      <field name="users" eval="[(4, ref('base.user_admin')),(4, ref('base.user_root'))]"/>
    </record>

Tiếp theo chúng ta tạo file ir.model.access.csv với các trường

id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink

Lấy model_id ở : mục kĩ thuật -> External Identifier :

và group_id chúng ta sẽ lấy ở đây 

Như vậy chúng ta đã thêm mục security thành công restart server và update ứng dụng để áp dụng thay đổi nhé bạn
SHARE
Previous articleMenu trong odoo
Next articleKế thừa trong odoo