Send mail trong yii2 với smtp amazon

0
1568

Chào các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn send mail trong yii2 với smtp đăng kí từ amazon và sử dụng gmail

1 Đối với amazon

Bạn vào https://console.aws.amazon.com/iam/home?#/users tạo 1 user smtp mới với các thông số cần thiết là username và password

Ở đây của mình là thông số : username : AKIAIHU4WS35XGTV**** và password là Ant3Ae6GP6abbxOvmddI6+B7wLpR5nzpQNEY5xg8**** .Sau đó bạn vào file common/config/main-local.php thêm các thông số như sau vào

<?php
return [
  'components' => [
    'db' => [
      'class' => 'yii\db\Connection',
      'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=demoyii2',
      'username' => 'root',
      'password' => '',
      'charset' => 'utf8',
    ],
    'mailer' => [
      'class' => 'yii\swiftmailer\Mailer',
      'viewPath' => '@common/mail',
      // send all mails to a file by default. You have to set
      // 'useFileTransport' to false and configure a transport
      // for the mailer to send real emails.
      //'useFileTransport' => true,
    		'transport' => [
    				'class' => 'Swift_SmtpTransport',
    				'host' => 'email-smtp.us-east-1.amazonaws.com', 
    				'username' => 'AKIAIHU4WS35XGTVAOUQ',
    				'password' => 'Ant3Ae6GP6abbxOvmddI6+B7wLpR5nzpQNEY5xg******',
    				'port' => '587', 
    				'encryption' => 'tls',
    		],
    ],
  ],
];

Với các thông số đó chúng ta đã kết nối thành công ses của amazon với yii2 .Bước tiếp theo

chúng ta test các thông số

$aa = \Yii::$app->mailer->compose ()->setFrom ( 'shang9x@gmail.com' )
->setTo ( 'shang912312312421x@gmail.com' )
->setSubject ( 'Mail gửi cho hiến ' )
->setTextBody ( 'Đây là mail gửi tự động cho nguyễn anh hiến' . date ( "Y/m/d" ) . '' )
->send ();

Lưu ý các bạn cần xác thức email trong amazon trước để có thể gửi mail thành công .

Demo nhỏ của mình để các bạn có thể demo việc gửi mail ở link :https://demo.hbsprogram.com/sendmail

Ở ví dụ này mình tạo các thành phần gồm

Models có file Sendemail.php ở folder frontend/model

<?php
namespace frontend\models;
use yii\base\Model;

class Sendmail extends Model
{
	public $form_input;
	public function rules()
	{
		return [
				['form_input','required'],
				['form_input','email'],
				['form_input','trim' ],
				
		];
	}
	public function attributeLabels()
	{
		return[
				'form_input'=>'Nhập vào email của bạn',
		];
	}
}

Controllers ở mục frontend/controllers như sau 

<?php

namespace frontend\controllers;

use yii\base\Controller;
use frontend\models\Sendmail;

class SendmailController extends Controller {
	public function actionIndex() {
		$model = new Sendmail();
		if ($model->load(\Yii::$app->request->post()) & $model->validate())
		{
			$aa = \Yii::$app->mailer->compose ()
				->setFrom ( 'anhhienbadao@gmail.com' )
				->setTo ($model->form_input)
				->setSubject ( 'Test mail ses ở HBSPROGRAM.COM' )
->setTextBody ( 'Đây là ví dụ về sendmail với amazon ses của trang hbsprogram.com' )
->send ();
			return $this->render('thongbao',['model'=>$model]);
		}
		else 
		{
		
			return $this->render('nhap',['model'=>$model]);
		}
		
	}
}

Ở file view mình có tạo 2 file view đơn giản nhằm thông báo với người dùng đã gửi mail thành công là nhap.php

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\ActiveForm;
?>
<?php $form = ActiveForm::begin()?>
<?= $form->field($model, 'form_input')->textInput()?>
<div class="form-group">
    <?= Html::submitButton('Send mail', ['class' => 'btn btn-primary'])?>
  </div>
<?php $form->end()?>

Và 1 file thông báo thành công sau khi gửi mail