hbsprogram.com

thủ thuật wordpress ,vps và mình thích thì mình viết thôi

Xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sms cho khách hàng

Yêu cầu : Cần 1 điện thoại android ,1 tài khoản https://smsgateway.me/

Các bước sử dụng

Upload file lên trên máy android

Bước 2 up load file smsGatewayV4.php vào mục third_party/sms

<?php

class SmsGateway {

  static $baseUrl = "https://smsgateway.me";

  function __construct($apiKeyAuthorization, $email=null,$password=null) {
    $this->email = $email;
    $this->password = $password;
    $this->authorization = $apiKeyAuthorization;
  }

  function createContact ($name,$number) {
    return $this->makeRequest('/api/v4/contact','POST',['name' => $name, 'phoneNumbers' => $number]);
  }

  function getContact ($id) {
    return $this->makeRequest('/api/v4/contact/'.$id,'GET');
  }

  function getDevice ($id)
  {
    return $this->makeRequest('/api/v4/device/'.$id,'GET');
  }

  function getMessage($id)
  {
    return $this->makeRequest('/api/v4/message/'.$id,'GET');
  }

  function sendMessageToNumber($to, $message, $device, $options=[]) {
    $query = array_merge(['phone_number'=>$to, 'message'=>$message, 'device_id' => $device], $options);
    return $this->makeRequest('/api/v4/message/send','POST',$query);
  }

  function sendManyMessages ($data) {
    $query['data'] = $data;
    return $this->makeRequest('/api/v4/message/send','POST', $query);
  }

  private function makeRequest ($url, $method, $fields=[]) {

    $url = smsGateway::$baseUrl.$url;

    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array($curl, array(
      CURLOPT_URL => $url,
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
      CURLOPT_ENCODING => "",
      CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
      CURLOPT_TIMEOUT => 30,
      CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
      CURLOPT_CUSTOMREQUEST => $method,
      CURLOPT_POSTFIELDS => "[ " . json_encode($fields) . "]",
      CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        "authorization: $this->authorization",
        "cache-control: no-cache"
      ),
    ));
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

    $result = curl_exec ($curl);

    $return['response'] = json_decode($result,true);

    if($return['response'] == false)
      $return['response'] = $result;

    $return['status'] = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);

    curl_close ($curl);

    return $return;
  }
}

?>

thêm dòng : require_once APPPATH.’third_party/sms/smsGatewayV4.php’; vào trong controller :

if ($sale_status =='completed' && $sale_status_old=='pending' )
   {
              
              $token = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX';
              $phone_number = $sdthoai;
              // thiet bi phone cu
              //$deviceID = 108808; 
              $options = [];
              $message_sms = "LYLYSEXY.COM : Don hang ban dat da duoc gui ban vui long cho 2,3 ngay de nhan hang a .Ho tro : 0838105009 .Cam on quy khach";
              $deviceID_sms = 113281;
              $smsGateway = new SmsGateway($token);
              $result = $smsGateway->sendMessageToNumber($phone_number, $message_sms, $deviceID_sms, $options);
              $trave= $result["response"][0];
              $sms_id = $trave ["id"];
            
   }

Thêm token của bạn vào là ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *