hbsprogram.com

thủ thuật wordpress ,vps và mình thích thì mình viết thôi

Bước 1 gỡ cài đặt PostgreSQL

Bước 2 : Vào command prompt với quyền admin

Gõ lệnh sau :

net user openpg /delete
net user /add openpg openpgpwd
net localgroup administrators openpg /add
net localgroup “power users” openpg /add
runas /user:openpg cmd.exe

Sau đó chạy file exe download về :

C:\Download\odoo.exe

Sau cùng chạy lệnh trên command prompt admin
net localgroup administrators openpg /delete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *