Lập trình Odoo

Sửa lỗi không cài được odoo trên windows lỗi do không cài được PostgreSQL: The database cluster initialization failed

Bước 1 gỡ cài đặt PostgreSQL

Bước 2 : Vào command prompt với quyền admin

Gõ lệnh sau :

net user openpg /delete
net user /add openpg openpgpwd
net localgroup administrators openpg /add
net localgroup “power users” openpg /add
runas /user:openpg cmd.exe

Sau đó chạy file exe download về :

C:\Download\odoo.exe

Sau cùng chạy lệnh trên command prompt admin
net localgroup administrators openpg /delete

Cài mỗi postgres SQL:

net user postgres /delete
net user /add postgres postgres
net localgroup administrators postgres /add
net localgroup “power users” postgres /add
runas /user:postgres cmd.exe

Sau đó chạy file exe download về :

C:\Download\odoo.exe
Sau cùng chạy lệnh trên command prompt admin
net localgroup administrators postgres /delete

About the author

anhhien