Code file function.php

Function.php là 1 file quan trọng nhất trong 1 themes .Nó chứa các đoạn code mà bạn muốn load khi bắt đầu tải web .Hầu như chứa mọi code quan trọng trừ các code giao diện trong website .Ở trong function.php chúng ta có thể thiết lập các mục quan […]