Short url có tác dụng rất lớn trong việc gửi link cho mọi người .Short url có những ưu điểm sau : Short url ngắn…