ecshop

Tạo bảng menu chủ động

Từ bản ckediter 5 chúng ta có thêm chức năng điểm neo có tác dụng rất lớn trong việc tạo ra sự dễ dàng cho người đọc trỏ đến link 1 đoạn viết nhất định đồng thời có lợi cho seo .Các bạn có thể xem 1 link demo sau : https://noithatoneh.com/tu-bep-acrylic/tu-bep-acrylic-mau-trang.html
Vấn đề đặt ra là chúng ta có thể làm sao tạo ra điểm neo như thế 1 cách tự động giúp giảm bớt phần dư thừa khi đăng bài viết
Công cụ ở đây mình dùng ngôn ngữ php và regex để tạo ra điểm neo

/**
 * Tạo neo tự động 
 *
 * @access private
 * @param  integer   $depth - độ sâu h1,h2,h3...
 * @param  string   	$html_string - content đầu vào
 * @return string
 */
function TableOfContents($depth,$html_string)
  
  {
  //get the headings down to the specified depth
  $pattern = '/<h[1-'.$depth.']*[^>]*>.*?<\/h[1-'.$depth.']>/';
  $whocares = preg_match_all($pattern,$html_string,$winners);
  
  //reformat the results to be more usable
  $heads = implode("\n",$winners[0]);
  
  $heads = str_replace('<a name="','<a href="#',$heads);
  $heads = str_replace('</a>','',$heads);
  $actual_link = (isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] === 'on' ? "https" : "http") . "://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]";
  $heads = str_replace('id="','href="'.$actual_link.'#' , $heads);
  $heads = preg_replace('/<h([1-'.$depth.'])>/','<li class="toc$1"> * ',$heads);
  $heads = preg_replace('/<\/h[1-'.$depth.']>/','</a></li>',$heads);
  //plug the results into appropriate HTML tags
  $contents = '<ul>'.$heads.'</ul>';
  return $contents;
  }

Sau đó ta chỉ cần gọi hàm này ra

// tạo bảng neo tự động 
  $tablecontent = TableOfContents(4,$article['content']);
  $smarty->assign('tablecontent',  $tablecontent);

Chi tiết bài viết demo tạo anchor link tự động

About the author

anhhien