Bước 1 : Kết nối mongodb với yii2 bằng cách vào file : yiiadvanced\common\config\main-local.php

Bước 2 : Kết nối module gii mongodb bằng cách vào file yiiadvanced\common\config\main.php

Bước 3 truy cập :http://localhost/yiiadvanced/frontend/web/giimongo

Bắt đầu làm tương tự như gii như video

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *