Lập trình Odoo

Thêm đoạn chat vào trong module odoo

Xin chào các bạn nay mình xin giới thiệu quá trình thêm đoạn chát bên phải màn hình như sau

Ở mục __manifest__.py  thêm mail

'depends':['base','mail'],

 

ở phần model

_inherit = ['mail.thread', 'mail.activity.mixin']

ở mục views thêm

      <div class="oe_chatter">
              <field name="message_follower_ids" widget="mail_followers"/>
              <field name="activity_ids" widget="mail_activity"/>
              <field name="message_ids" widget="mail_thread"/>
          </div>

About the author

anhhien

Leave a Comment