hbsprogram.com

thủ thuật wordpress ,vps và mình thích thì mình viết thôi

Xin chào các bạn nay mình xin giới thiệu quá trình thêm đoạn chát bên phải màn hình như sau

Ở mục __manifest__.py  thêm mail

'depends':['base','mail'],

 

ở phần model

_inherit = ['mail.thread', 'mail.activity.mixin']

ở mục views thêm

      <div class="oe_chatter">
              <field name="message_follower_ids" widget="mail_followers"/>
              <field name="activity_ids" widget="mail_activity"/>
              <field name="message_ids" widget="mail_thread"/>
          </div>