Chia sẻ

Thêm nhiều phiên bản php vào vestacp

Các bạn download file sk-php-selector-master sau đó upload lên server chứa vestacpanel

Chạy lệnh bash bash sk-php-selector2.sh php72  hoặc

bash sk-php-selector2.sh php56 php71 .Lưu ý code ecshop chạy bản 7.1 ok lên cao hơn lỗi

Xem thêm : https://github.com/Skamasle/sk-php-selector

About the author

anhhien

Leave a Comment