dev

Thêm thời gian chăm sóc sau bán hàng

Việc hậu mãi tốt sẽ mang đến cho khách hàng 1 trải nghiệm không quên về dịch vụ cũng như chất lượng bên bạn vậy tại sao chúng ta không hỏi thăm khách hàng hay hỏi về chất lượng sản phẩm để phục vụ khách tốt hơn

Trong file add.php ở mục themes/sales

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
if (!localStorage.getItem('remaketing_date')) {
$("#remaketing_date").datetimepicker({
format: site.dateFormats.js_ldate,
fontAwesome: true,
language: 'sma',
weekStart: 1,
todayBtn: 1,
autoclose: 1,
todayHighlight: 1,
startView: 2,
forceParse: 0
}).datetimepicker('update', new Date());
}
}
</script>
<div class="col-md-3"> <div class="form-group"> <?= lang("Thời gian chăm sóc", "remaketing_date"); ?> <?php echo form_input('remaketing_date', (isset($_POST['remaketing_date']) ? $_POST['remaketing_date'] : ""), 'class="form-control input-tip date" id="remaketing_date"'); ?> </div> </div> <div class="col-md-6"> <div class="form-group"> <?= lang("Hoạt động sau bán hàng", "remaketing_note"); ?> <?php echo form_input('remaketing_note', (isset($_POST['remaketing_note']) ? $_POST['remaketing_note'] : ""), 'class="form-control" id="remaketing_note"'); ?> </div> </div>

Tiếp theo trong function add của sales controller

 $remaketing_date = $this->sma->fld(trim($this->input->post('remaketing_date')));
$date = new DateTime($remaketing_date);
$date->add(new DateInterval('PT9H30S'));
$remaketing_date = $date->format('Y-m-d H:i:s');
$date1 = $date->add(new DateInterval('PT1H30S'));
$remaketing_date_end = $date1->format('Y-m-d H:i:s');
$remaketing_note = $this->input->post('remaketing_note');

if ($remaketing_date && $remaketing_note)
  {
    
    $remarketing['status'] =1;
    $remarketing['remaketing_date'] =$remaketing_date;
    $remarketing['remaketing_date_end'] =$remaketing_date_end;
    $remarketing['remaketing_note'] =$remaketing_note;
  }
else
{
  $remarketing['status'] =0;
}

trong phần Sales_model.php ở model

 Trong public function addSale
if ($remarketing['status'] == 1)
        {
          $data_remaketting['product_id'] = $item['product_id'];
          $data_remaketting['product_code'] = $item['product_code'];
          $data_remaketting['id_sales'] = $sale_item_id;
          $data_remaketting['id_custom'] =$customer_id;
          $data_remaketting['remaketing_date'] = $remarketing['remaketing_date'];
          $data_remaketting['remaketing_date_end'] = $remarketing['remaketing_date_end'];
          $data_remaketting['remaketing_note'] = $remarketing['remaketing_note'];
          $data_remaketting['color']='#f51616';
          $this->addRemaketting($data_remaketting);
          
        }


 // them vao bang remaketting
   public function addRemaketting($data_remaketting = array())
  {
    /*
    $times_now = now();
    $times_1 = $times_now + 60*60*24*3;
    $time_live_2 = $time_live -3;
    $time_live_3 = $time_live -1;
    // 3 ngày trước khi hết hạn
    //$times_2 = $times_now + 60*60*24*$time_live_2;
    // liên hệ khi hết hạn
    //$times_3 = $times_now + 60*60*24*$time_live_3;
    
    */
    $data_remaketting['sale_id'] = $this->session->userdata('user_id');
    $data_remaketting['status']= 'open';
    /*
    $data_remaketting['time_1']= date('Y-m-d H:i:s', $times_1);
    $data_remaketting['time_2']= date('Y-m-d H:i:s', $times_2);
    $data_remaketting['time_3']= date('Y-m-d H:i:s', $times_3);
    // echo $data_remaketting['time_1'];die;
    
    
    
    // add vào lịch thông báo 
    
    /*
    $times_1_end = $times_1 + 60*60*24;
    $times_2_end = $times_2 + 60*60*24;
    $times_3_end = $times_3 + 60*60*24;
    */
    $product= $this->products_model->getProductByID($data_remaketting['product_id']);
    $user_buy = $this->companies_model->getCompanyByID($data_remaketting['id_custom']);
    
    $data_remaketting1['title'] =' : '.$user_buy->name;
    $data_remaketting1['title'] = $data_remaketting['remaketing_note'];
    $data_remaketting1['description'] = $data_remaketting['id_custom'].'Thông tin : '.$user_buy->name.' điện thoại ' .$user_buy->phone.' sản phẩm '.$product->name;
    $data_remaketting1['start']=$data_remaketting['remaketing_date'];
    $data_remaketting1['end']= $data_remaketting['remaketing_date_end'];
    $data_remaketting1['user_id']=$this->session->userdata('user_id');
    $this->db->insert('calendar',$data_remaketting1);

    /*
    //insert chăm sóc lại lần 1;
    $data_remaketting1['title'] ='Remaketting : '.$user_buy->name;
    $data_remaketting1['description'] = 'Chăm sóc lần 1 với số phone ' .$user_buy->phone .' và email là '.$user_buy->email.' sản phẩm '.$product->name;
    $data_remaketting1['color']='#0d53d9';
    $data_remaketting1['start']=date('Y-m-d H:i:s ', $times_1);
    $data_remaketting1['end']=date('Y-m-d H:i:s ', $times_1_end);
    $data_remaketting1['user_id']=$this->session->userdata('user_id');
    $this->db->insert('calendar',$data_remaketting1);
    
    
    //insert chăm sóc lại lần 2;
    
    $data_remaketting2['title'] ='Remaketting : '.$user_buy->name;
    $data_remaketting2['description'] = 'Chăm sóc lần 2 với số phone ' .$user_buy->phone .' và email là '.$user_buy->email.' sản phẩm '.$product->name;
    $data_remaketting2['color']='#bcd90d';
    $data_remaketting2['start']=date('Y-m-d H:i:s ', $times_2);
    $data_remaketting2['end']=date('Y-m-d H:i:s ', $times_2_end);
    $data_remaketting2['user_id']=$this->session->userdata('user_id');
    $this->db->insert('calendar',$data_remaketting2);
    
    
    //insert chăm sóc lại lần 3;
    
    $data_remaketting3['title'] ='Remaketting : '.$user_buy->name;
    $data_remaketting3['description'] = 'Chăm sóc lần 3 với số phone ' .$user_buy->phone .' và email là '.$user_buy->email.' sản phẩm '.$product->name;
    $data_remaketting3['color']='#d90d3e';
    $data_remaketting3['start']=date('Y-m-d H:i:s ', $times_3);
    $data_remaketting3['end']=date('Y-m-d H:i:s ', $times_3_end);
    $data_remaketting3['user_id']=$this->session->userdata('user_id');
    $this->db->insert('calendar',$data_remaketting3);
    */
    
    
    if ($this->db->insert('remaketting',$data_remaketting))
    {
      return TRUE;
    }
    else
    {
      return FALSE;
    }
  }

 

About the author

anhhien

Leave a Comment