Tìm kiếm ở phần đầu trong Datatables

0
220

Ban đầu như sau :

thêm vào trong class=”dtFilter”

style="display: table-header-group;"

sẽ trở thành