Viết chương trình đầu tiên Hello world trong yii2

0
816

Hôm nay chúng ta viết chương trình đầu tiên ứng dụng về yii2 Hello world .

Đầu tiên chúng ta cần tạo 1 Controller demo trong mục frontend/controllers tên là DemoControllers.php

[php]

<?php
/**
* Coder By : Nguyễn Anh Hiến
* @link http://facebook.com/hienk8ccntt
*/
namespace frontend\controllers;
use Yii;
use yii\base\Controller;
class DemoController extends Controller
{
public function actionSay()
{
$message = ‘Hello world’;
return $this->render(‘say’,[‘message’ => $message]);
}
}

[/php]

Trong đoạn mã trên hành động say được định nghĩa là 1 action tên là actionSay() .Action này sẽ trả lại 1 view thông qua câu lệnh $this->render(‘tên_file_view’,[dãy tham số truyền theo]).Ở đây chúng ta thấy action này sẽ gọi đến file view là say và giá trị truyền cùng là message có giá trị là $message ;

File view có tên say.php sẽ nằm ở thư mục frontend\view\demo có tác dụng nhận lệnh từ action trên và trả lại người dùng 1 view hoàn hảo .File view được coder như sau

[php]

<?php
/**
* Coder By : Nguyễn Anh Hiến
* @link http://facebook.com/hienk8ccntt
*/
use yii\helpers\Html;
?>
<?=
\yii\bootstrap\Html::encode($message);
?>

[/php]

Chúng ta thấy sự khác biệt giữa file view này và cách viết truyền thống không ạ .Nếu như ở cách truyền thống ta chỉ cần viết echo $message là xong .Ở đây mình viết là Html::encode($message) có tác dụng chống cross-site scripting (XSS) tấn công từ hacker .các bạn cũng nên làm như này trong code để bảo mật nhé .Sau đó vào link :http://localhost/yii-application/frontend/web/index.php?r=demo/say để xem kết quả nhé .Hôm sau mình sẽ hướng dẫn cách bạn cách bỏ chỗ “index.php?r=” đi nhé 🙂

yii_hello_world