Tạo menu trong wordpress

Chào các bạn đây là cách các bạn tạo menu trong themes wordpress Bước 1  :Tạo hàm gọi menu trong file function.php ở themes /* * Tạo menu cho theme */ register_nav_menus( [ ‘top-menu’=> __(‘Top Menu’,’themethietkedetu’), ‘primary-menu’=>__(‘Menu Chính’,’themethietkedetu’), ‘bottom-menu’ => __(‘Menu Chân trang’,’themethietkedetu’), ‘slider-menu’ => __(‘Menu Slider’,’themethietkedetu’) ] ); Và […]

Cấu trúc 1 themes wordpress

Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu cấu trúc 1 themes wordpress cơ bản bao gồm các file sau : functions.php : trái tim của themes chứa các hàm định nghĩa sẵn style.css : chứa các file liên quan đến css index.php : header.php footer.php page.php single.php content.php content-none.php […]