Tạo menu trong wordpress

Chào các bạn đây là cách các bạn tạo menu trong themes wordpress Bước 1  :Tạo hàm gọi menu trong file function.php ở themes /* * Tạo menu cho theme */ register_nav_menus( [ ‘top-menu’=> __(‘Top Menu’,’themethietkedetu’), ‘primary-menu’=>__(‘Menu Chính’,’themethietkedetu’), ‘bottom-menu’ => __(‘Menu Chân trang’,’themethietkedetu’), ‘slider-menu’ => __(‘Menu Slider’,’themethietkedetu’) ] ); Và […]