No Image

Shippo Api check trạng thái đơn hàng

April 12, 2019 anhhien 0

<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://apix.shippo.vn/my/delivery_order/78867489963”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST […]

No Image

Logstash

March 27, 2019 anhhien 0

Download logtash về :https://artifacts.elastic.co/downloads/logstash/logstash-6.7.0.rpm Sau đó chạy lệnh sudo rpm -ivh logstash-6.7.0.rpm Để logstash khởi động và tắt cùng với vps thì bạn thêm vào […]

PageCache trong yii2

April 16, 2018 anhhien 0

Bật components ở common\config\main.php ‘cache’ => [ ‘class’ => ‘yii\caching\FileCache’, ],   Bước 2 : Cấu hình ở controller <?php namespace frontend\controllers; use Yii; use […]

Kết nối elastic search với yii2

April 16, 2018 anhhien 0

Cài đặt bằng composer elastic Search với dòng vào file composer.json “yiisoft/yii2-elasticsearch”: “~2.1-dev” Vì mình dùng elasticsearch bản 6.3 nên dùng lệnh trên nếu bạn […]