hbsprogram.com

thủ thuật wordpress ,vps và mình thích thì mình viết thôi

Download logtash về :https://artifacts.elastic.co/downloads/logstash/logstash-6.7.0.rpm Sau đó chạy lệnh sudo rpm -ivh logstash-6.7.0.rpm Để logstash khởi động và tắt cùng với vps thì bạn thêm vào…