Shippo Api check trạng thái đơn hàng

<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://apix.shippo.vn/my/delivery_order/78867489963”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => “GET”, CURLOPT_POSTFIELDS => “”, CURLOPT_HTTPHEADER => array( “Authorization: Bearer api_key” ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo “cURL […]

Logstash

Download logtash về :https://artifacts.elastic.co/downloads/logstash/logstash-6.7.0.rpm Sau đó chạy lệnh sudo rpm -ivh logstash-6.7.0.rpm Để logstash khởi động và tắt cùng với vps thì bạn thêm vào lệnh sau : sudo systemctl start logstash.service Khởi động logstash : service logstash start Kiểm tra xem logstash chạy chưa : service logstash status

PageCache trong yii2

Bật components ở common\config\main.php ‘cache’ => [ ‘class’ => ‘yii\caching\FileCache’, ],   Bước 2 : Cấu hình ở controller <?php namespace frontend\controllers; use Yii; use yii\web\Controller; /* * author : Nguyễn Anh Hiến * facebook : https://www.facebook.com/hienk8c * email : anhhienbadao@gmail.com */ class PagecacheController extends Controller { public function behaviors() […]

Cài đặt php ml với yii2

Yêu cầu : PHP 7.1 trở lên đa tiến trình càng tốt Cài đặt với lệnh composer composer require php-ai/php-ml Demo test php-ml <?php namespace frontend\controllers; use Phpml\Classification\KNearestNeighbors; use yii\web\Controller; /* * author : Nguyễn Anh Hiến * facebook : https://www.facebook.com/hienk8c * email : anhhienbadao@gmail.com */ class PhpmlController extends Controller […]

Kết nối elastic search với yii2

Cài đặt bằng composer elastic Search với dòng vào file composer.json “yiisoft/yii2-elasticsearch”: “~2.1-dev” Vì mình dùng elasticsearch bản 6.3 nên dùng lệnh trên nếu bạn dùng bản thập hơn thì để 2.0.0 nhé Tiếp theo bạn thêm file common\config\main-local.php phần components ‘elasticsearch’ => [ ‘class’ => ‘yii\elasticsearch\Connection’, ‘nodes’ => [ [‘http_address’ […]

Tạo kết nối mongodb,controller ,Crub với công cụ Gii trong yii2

Bước 1 : Kết nối mongodb với yii2 bằng cách vào file : yiiadvanced\common\config\main-local.php <?php return [ ‘components’ => [ ‘db’ => [ ‘class’ => ‘yii\db\Connection’, ‘dsn’ => ‘mysql:host=localhost;dbname=yii2advanced’, ‘username’ => ‘root’, ‘password’ => ”, ‘charset’ => ‘utf8’, ], ‘mongodb’ => [ ‘class’ => ‘\yii\mongodb\Connection’, ‘dsn’ => ‘mongodb://@localhost:27017/mydb1’, ‘options’ => [ […]